Inschrijvingen
Een inschrijving wordt bevestigd wanneer Atria Opleidingen de volledig ingevulde cursusovereenkomst van de betreffende partij per e-mail heeft ontvangen. Zonder een volledig ingevulde overeenkomst wordt de inschrijving niet in behandeling genomen. In het geval van een groepscursus voor leerlingen van een school of instituut, leden van een vereniging of werknemers van een sportschool, verzoekt Atria Opleidingen de betreffende partij om de naam in te vullen van de persoon die financieel verantwoordelijk is.

Cursusduur en opzegging
Men verbindt zich voor de gehele cursus.
Vanuit het instituut kan de opleiding ontbonden worden als de financiële verplichtingen niet of niet op tijd nagekomen worden.
De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, eindigen zodra deze is ontbonden.
Indien een cursist besluit met de opleiding te stoppen, dan wordt het cursusgeld niet geretourneerd. De studieovereenkomst wordt dan ontbonden.

Auteursrecht
Het auteursrecht op het lesmateriaal van Atria Opleidingen berust bij de instelling.
Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atria Opleidingen.

Algemeen
We houden ons te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen met betrekking tot de gegevens welke op de website zijn vermeld.
Bij wanbetaling komen alle kosten door renteverlies, incasso-, gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de inschrijver.
De studieleiding houdt zich het recht voor onder opgaaf van redenen de opleiding te annuleren. In dat geval wordt het betaalde geld teruggestort.

Zoeken